(Versie 14-11-2018)

Volleybal vereniging Wieringermeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybal vereniging Wieringermeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als volleybal vereniging Wieringermeer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Thirsa Jansen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door volleybal vereniging Wieringermeer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :  

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van volleybal vereniging Wieringermeer  (uitvoering overeenkomst)
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan) (verzamelen) (verwerken) :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen
 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Volleybal vereniging Wieringermeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens volleybal vereniging Wieringermeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  
(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website vvWieringermeer ).
(Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). 

Tevens kunt u bezwaar  maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement 

Volleybal vereniging Wieringermeer kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 November 2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

CMV is volleybal voor jeugd jonger dan 12 jaar.
Ons team bestaat uit dol enthousiaste kinderen die volleyballen voor het plezier!
Er wordt elke maandag getraind.
Op zaterdagen wordt er 1 keer per 2 weken overdag wedstrijden gehouden, waarbij verschillende CMV teams van meerdere verenigingen bij elkaar komen om gezellig een potje tegen elkaar te spelen. 

Op onze vereniging hanteren wij een VOG onder onze vrijwilligers: Verklaring Omtrent het Gedrag

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.Hiermee laten wij zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen. 

Hierom hebben wij ook een vertrouwenspersoon:
Deze persoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met Volleybal Vereniging Wieringermeer:
1. Seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten)
2. Agressie / Geweld (verbaal of non-verbaal)

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met Volleybal Vereniging Wieringermeer: 1. seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten) 2. agressie / geweld (verbaal of non-verbaal)

 

 

 

Onze vereniging heeft een vertrouwenspersoon:
Deze persoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met Volleybal Vereniging Wieringermeer:
1. Seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten)
2. Agressie / Geweld (verbaal of non-verbaal)

Ad 1. Op het werk, op school, in de kroeg, seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) kan overal voorkomen. Dus ook bij de volleybalvereniging. Onder seksuele intimidatie wordt seksueel (getint) gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen (verbaal), gebaren (non-verbaal) of fysiek (aanrakingen). Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat daar tussen zit. Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen of tussen begeleider en sporter. Bijvoorbeeld een trainer die bij het geven van aanwijzingen aan een speler of speelster onnodig lichamelijk contact maakt. Of een trainer die een volleyballer buiten de trainingen veel aanraakt. Of een trainer die dreigt een speler uit de selectie te gooien als deze niet ingaat op zijn seksuele toenadering.

Ad 2. Onder agressie en geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij een lid psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, gemanipuleerd, bedreigd of aangevallen.

Wie is de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon van Volleybal Vereniging Wieringermeer is Hetty de Ruyter, zij woont aan de Hoogkamerlaan 88 te Middenmeer en is telefonisch bereikbaar via 06-17105106

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

Taken:
a. eerste emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van degene met de klacht;
b. het onderzoek of verhelderen van de klacht;
c. begeleiding en/of ondersteuning bij eventuele indiening van een klacht;
d. zorg en eventuele nazorg bij afhandeling van een klacht;
e. Zo nodig doorverwijzen naar hulpverleners;
f. de vertrouwenspersoon rapporteert één keer per jaar aan het bestuur over het aantal klachten dat is binnengekomen. De inhoud van de klachten komt daarbij niet ter sprake.

Bevoegdheden:
a. het instellen van een onderzoek naar het vermoeden van (het vóórkomen van) onder 1 en 2 genoemde onderwerpen op grond van een klacht, dan wel uit eigen waarneming;
b. het bijstaan en adviseren van degene met de klacht, zonder dat de vertrouwenspersoon daarvoor toestemming behoeft van derden;
c. het desgewenst bijstaan van degene met een klacht bij het indienen en behandelen ervan bij het bestuur of anderszins (politie);
d. het (anoniem) doorspelen van verkregen informatie naar het bestuur. Van de onder b t/m d genoemde bevoegdheden maakt de vertrouwenspersoon slechts gebruik met uitdrukkelijke toestemming van de klager;
e. De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan de betreffende persoon;
f. het op eigen initiatief interne en externe deskundigen kunnen raadplegen, bv. personen of instellingen die zich bezig houden met de problematiek van ongewenste intimiteiten.

Daarbij hebben onze vrijwilligers een VOG:

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Hiermee laten wij zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen. 

 

 

Sponsoren: