Onze vereniging heeft een vertrouwenspersoon:
Deze persoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met Volleybal Vereniging Wieringermeer:
1. Seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten)
2. Agressie / Geweld (verbaal of non-verbaal)

Ad 1. Op het werk, op school, in de kroeg, seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) kan overal voorkomen. Dus ook bij de volleybalvereniging. Onder seksuele intimidatie wordt seksueel (getint) gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen (verbaal), gebaren (non-verbaal) of fysiek (aanrakingen). Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat daar tussen zit. Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen of tussen begeleider en sporter. Bijvoorbeeld een trainer die bij het geven van aanwijzingen aan een speler of speelster onnodig lichamelijk contact maakt. Of een trainer die een volleyballer buiten de trainingen veel aanraakt. Of een trainer die dreigt een speler uit de selectie te gooien als deze niet ingaat op zijn seksuele toenadering.

Ad 2. Onder agressie en geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij een lid psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, gemanipuleerd, bedreigd of aangevallen.

Wie is de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon van Volleybal Vereniging Wieringermeer is Hetty de Ruyter, zij woont aan de Hoogkamerlaan 88 te Middenmeer en is telefonisch bereikbaar via 06-17105106

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

Taken:
a. eerste emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van degene met de klacht;
b. het onderzoek of verhelderen van de klacht;
c. begeleiding en/of ondersteuning bij eventuele indiening van een klacht;
d. zorg en eventuele nazorg bij afhandeling van een klacht;
e. Zo nodig doorverwijzen naar hulpverleners;
f. de vertrouwenspersoon rapporteert één keer per jaar aan het bestuur over het aantal klachten dat is binnengekomen. De inhoud van de klachten komt daarbij niet ter sprake.

Bevoegdheden:
a. het instellen van een onderzoek naar het vermoeden van (het vóórkomen van) onder 1 en 2 genoemde onderwerpen op grond van een klacht, dan wel uit eigen waarneming;
b. het bijstaan en adviseren van degene met de klacht, zonder dat de vertrouwenspersoon daarvoor toestemming behoeft van derden;
c. het desgewenst bijstaan van degene met een klacht bij het indienen en behandelen ervan bij het bestuur of anderszins (politie);
d. het (anoniem) doorspelen van verkregen informatie naar het bestuur. Van de onder b t/m d genoemde bevoegdheden maakt de vertrouwenspersoon slechts gebruik met uitdrukkelijke toestemming van de klager;
e. De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan de betreffende persoon;
f. het op eigen initiatief interne en externe deskundigen kunnen raadplegen, bv. personen of instellingen die zich bezig houden met de problematiek van ongewenste intimiteiten.

Daarbij hebben onze vrijwilligers een VOG:

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Hiermee laten wij zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen.